Děti 7 – 8 let

Pro tuto věkovou kategorii je zásadní vstup do školy. Děti krátce po vstupu do první třídy přijímají základní pravidla pro působení v kolektivu, plně respektují autoritu učitele nebo trenéra. Dobře vnímají okolí a jsou schopny poměrně rychle pochopit jednodušší soutěže i hry. To nabízí dobré možnosti k působení trenéra. 
Děti rychle zvládají nová cvičení a pohybové úkoly, velmi důležitá je správná ukázka i jednoduché a jasné vysvětlení. V pohybovém projevu vidíme řadu nadbytečných pohybů nebo technických chyb, do velké míry je však musíme tolerovat. 
Přátelské prostředí ve skupině i osobnost trenéra jsou velmi důležitou součástí přípravy. Děti v tomto věku vše velmi citlivě prožívají. 
Trenér využívá stále velkou fantazii a představivost dětí k zadávání úkolů i tvorbě her. Zpravidla si děti neuvědomují, že při hře na zvířata, roboty, atd. rozvíjejí své pohybové schopnosti. A právě to je hlavním úkolem trenéra zajímavou formou rozvíjet pohybové schopnosti především koordinaci a pohyblivost společně s učením nových pohybových dovedností. 
Trenér volí činnosti vycházejí ze základních pohybových aktivit dětí (chůze, běh, skok, hod, atd.) a základů atletických disciplín, rozvíjí všeobecný pohybový základ dětí. Děti postupně zvládají složitější pohybové úkoly. 
Trenér nikdy nesrovnává výkony jednotlivých dětí, chválí za správné provedení pohybového úkolu, úspěch ve hře. Měřitelné výkony záměrně nechává stranou.