Historie

Historie našeho klubu je úzce spjata se vznikem a vývojem armádního sportu. Za klíčový okamžik vzniku atletického oddílu VTJ (TJ) Dukla Praha je možné považovat rok 1956, kdy s reformami armádního vrcholového sportu vznikly Vojenské tělovýchovné jednoty (VTJ). Tak vznikl i náš atletický klub. Došlo k propojení armádního vrcholového sportu s činností atletického klubu VTJ Dukla Praha, který sdružoval i mládežnické složky. Činnost VTJ Dukla Praha, nyní TJ Dukla Praha šla ruku v ruce s činností a vývojem armádního sportu (tréninkové prostory apod.). Podstatné je to, že klub VTJ (TJ) Dukla Praha a armádní vrcholový sport (ve všech etapách svého vývoje) byli a jsou vždy samostatně hospodařícími subjekty se samostatnými a oddělenými řídícími orgány.

Armádní sport, jehož součástí je od samého počátku i atletika, prošel od roku 1945 dlouhodobým a v některých obdobích i bouřlivý vývojem.

Historie v bodech
 • v roce 1945 vzniklo na Ministerstvu národní obrany oddělení, jehož úkolem bylo zabývat se problematikou rozvoje tělovýchovy a sportu v armádě
 • v březnu 1948 vznikl Armádní tělocvičný klub (ATK), který se stává ústřední a výkonnou složkou v oblasti vojenského zájmového a závodního tělocviku. ATK sehrál v dalších desetiletích významnou úlohu v rozvoji armádního sportu
 • na podzim roku 1951 byl zřízen nový samostatný vojenský celek Útvar armádní tělesné přípravy (ÚATP), armádní vrcholový sport zabezpečuje požadavky státní reprezentace
 • rok 1952 byl z pohledu vývoje velmi důležitý. Na OH v Helsinkách se velmi výrazně prosadili naši sportovci (E. Zátopek-3x 1. místo). Sportovci byli soustředěni ve dvou složkách a to ve Sportovní tělovýchovném svazu Ústředního domu armády (STS-ÚDA) a v Armádním tělovýchovném útvaru (ATÚ)
 • v roce 1953 dochází ke spojení obou sekcí v jeden samostatný útvar Oddíl reprezentantů (OR), začaly se používat nové a moderní metody tréninkových forem a plánování sportovní přípravy
 • v roce 1956 byl OR rozpuštěn, docházelo k řadám chyb v organizační a řídící činnosti, docházelo k rozporům se zájmy civilních TJ (fotbal, hokej), v tomto roce vznikl jediný speciální tělovýchovný útvar-Vojenská tělovýchovná škola Miroslava Tyrše (VTŠ MT), ve složkách armády vynikly Vojenské tělovýchovné jednoty (VTJ) s jednotným označením Dukla, vrcholový armádní sportovci jsou organizováni v Armádních sportovních družstvech (ASD)
 • v letech 1957-1974 dochází k další organizačním změnám, v tomto období plném změn je významný rok 1959, kdy byla založena VTJ Dukla Praha při VTŠ MT, nastal významný krok k posílení vztahů s civilní veřejností
 • rok 1974 je velmi zásadní v dalším vývoji armádního vrcholového sportu, v dubnu tohoto roku je schválena vládou ČSSR „Koncepce vrcholového sportu v armádě a 1. října 1974 vzniká Správa vrcholového a výkonnostního sportu ČSLA jako centrální a řídící orgán a dosavadní čtyři armádní střediska Dukla (Praha, Liberec, Trenčín, Banská Bystrica) získávají statut Armádního centra vrcholového sportu (ASVS). Nově bylo zřízeno ASVS v Olomouci
 • v roce 1989 končí období různých změn, bylo přijato usnesení vlády ČSSR k zabezpečení olympijského cyklu 1989-1992, významným počinem bylo to, že během tohoto období začala také péče o talentovanou mládež zřízením Střediska vrcholového sportu mládeže (SVS-M)
 • v roce 1990 vyniká Správa tělesné výchovy a sportu, která řídí armádní sport, v prosinci téhož roku dochází k zapojení našeho armádního sportu do činnosti Mezinárodní rady vojenského sportu (CISM), po dalších transformacích počátkem 90. let vzniká Armádní centrum tělesné výchovy a sportu (ACTVS) Dukla Praha
 • v letech 1992-1994 dochází k dalším strukturálním změnám, výsledkem je vytvoření Armádního sportovního centra DUKLA v Praze – jediný výkonný orgán k zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci v rozpočtové části resortu MO ČR. Rozšiřuje se i péče o talentovanou mládež ve Sportovním družstvu juniorů (SDJ)
 • 7. červenec 1993 – zásadní okamžik v systému zabezpečení státní sportovní reprezentace v působnosti resortu obrany, na základě přijetí usnesení vlády ČR č.371, které vychází z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa, dochází k vyčleňování prostředků ze státního rozpočtu na zajištění státní sportovní reprezentace pro resorty ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva vnitra a ministerstva obrany

Rok 1994 – reorganizace Správy tělovýchovy a sportu MO ČR, výkonnostní sport armádě zrušen 

 • v letech 1999-2002 jsou průběžně realizována opatření vlády ČR k rozvoji tělesné výchovy a sportu, postupně byly koordinovány postupy státních orgánů a nestátních neziskových organizací v péči o sportovní talenty, sportu pro všechny a komplexní zabezpečení státní sportovní reprezentace
 • 14. červenec 1999 – usnesení vlády ČR č. 718 – Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů